Tài Liệu Hỗ Trợ Kinh Doanh Và Cơ Sở Pháp Lý

I. Chương trình huấn luyện cơ bản:

1. Quy tắc hoạt động

2. Bài kiểm tra BHDC Nghi dinh 40

3. Cơ Hội Kinh Doanh

4. Chương trình đào tạo

II. Tài liệu tham khảo:

1. Giấy Phép Kinh Doanh

2. Giấy Chứng Nhận Kinh Doanh Đa Cấp

3. Kế Hoạch Trả Thưởng

4. Tờ bìa kết quả và danh mục

5. Mẫu HĐ tham gia bán hàng đa cấp

6. Nghị Định 40  BHDC

7. Danh mục hàng hóa đang kinh doanh

8. Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp

III. Tài liệu hướng dẫn:

1. Hướng Dẫn Đăng Ký NPP trực tuyến

2. Hướng Dẫn Đặt Hàng trực tuyến

IV. Thông tin về hoạt động bán hàng đa cấp của Doanh Nghiệp

1. Thông Tin Thu Nhập Năm 2018

2. Danh Sách Địa Bàn Hoạt Động Hiện Tại

3. Thông báo khuyến cáo

V. Giấy Phép Đăng Ký Sản Phẩm

1. Bản tự công bố VitaShake Strawberry

2. Bản tự công bố Smart Gummy Mango_VN

3. Bản công bố_Fortune Delight Lemon.

4. Hồ sơ tự công bố Calli Hương Tự Nhiên

5. Hồ sơ tự công bố Fortune Delight Peach

6. Hồ sơ tự công bố Fortune Delight Regular

7. Bản tự công bố Nuplus Naturally Plain

8. Bản tự công bố Sunbar Fruit

9. Bản tự công bố Sunbreeze

10. Bản công bố VitaTaste

11. Bản công bố Suntrim Plus

12. Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng Thảo Mộc Cô Đặc Vị Vani-Sunfit Protein Plus

13. Bản công bố Evergreen

14. Bản Công Bố VitaDophilus

15. Bản Công Bố Sunsmile Herbal Toothpaste

VI. Danh sách Khách Hàng

1. Danh sách người tham gia bán hàng đa cấp tại địa phương tính đến thời điểm tháng 3.2021

2. Danh sách người tham gia bán hàng đa cấp chấm dứt hoạt động tại địa phương tính đến thời điểm T2.2022

3. Mẫu Thẻ Nhà Phân Phối

4. Mẫu Chứng Chỉ Đào Tạo

Làm bài kiểm tra