Cơ Hội Kinh Doanh

Danh sách địa bàn hoạt động hiện tại:

  1. Thành phố Hồ Chí Minh
  2. Thành phố Hà Nội
  3. Thành phố Thái Bình
  4. Tỉnh Điện Biên
  5. Tỉnh Cao Bằng
  6. Tỉnh Bình Thuận
  7. Tỉnh Đồng Nai
  8. Tỉnh Tiền Giang
  9. Tỉnh Đồng Tháp

Thông tin về hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp:

 • Thu nhập cao nhất, trung bình và thấp nht của người tham gia bán hàng đa cấp trong năm 2022

  –       Thu nhập cao nhất: 130.146.545 VND

  –       Thu nhập thấp nhất: 60.001 VND

  –       Thu nhập trung bình: 2.290.158 VND