Bản Tin Nội Bộ

I. Thông Tin Khách Hàng

1. Danh sách đào tạo cơ bản 6 tháng đầu năm 2022

2. Danh sách đào tạo viên

3. Danh sách Người tham gia bán hàng đa cấp chấm dứt tại địa phương tính đến thời điểm tháng 02.2022

4. Danh sách Người tham gia bán hàng đa cấp chấm dứt tại địa phương tính đến thời điểm tháng 03.2022

5. Danh sách Người tham gia bán hàng đa cấp chấm dứt tại địa phương tính đến thời điểm tháng 04.2022

6. Danh sách Người tham gia bán hàng đa cấp chấm dứt tại địa phương tính đến thời điểm tháng 05.2022

7. Danh sách Người tham gia bán hàng đa cấp chấm dứt tại địa phương tính đến thời điểm tháng 06.2022

8. Danh sách Người tham gia bán hàng đa cấp chấm dứt tại địa phương tính đến thời điểm tháng 07.2022

9. Danh sách Người tham gia bán hàng đa cấp chấm dứt tại địa phương tính đến thời điểm tháng 10.2022

10. Danh sách Người tham gia bán hàng đa cấp chấm dứt tại địa phương tính đến thời điểm tháng 11.2022

11. Danh sách Người tham gia bán hàng đa cấp chấm dứt tại địa phương tính đến thời điểm tháng 12.2022

12. Danh sách Người tham gia bán hàng đa cấp chấm dứt tại địa phương tính đến thời điểm tháng 1.2023

13. Danh sách Người tham gia bán hàng đa cấp chấm dứt tại địa phương tính đến thời điểm tháng 2.2023

14. Danh sách Người tham gia bán hàng đa cấp chấm dứt tại địa phương tính đến thời điểm tháng 3.2023

15. Danh sách Người tham gia bán hàng đa cấp chấm dứt tại địa phương tính đến thời điểm tháng 4.2023 

16. Danh sách Người tham gia bán hàng đa cấp chấm dứt tại địa phương tính đến thời điểm tháng 5.2023

17. Danh sách Người tham gia bán hàng đa cấp chấm dứt tại địa phương tính đến thời điểm tháng 7.2023

18. Danh sách Người tham gia bán hàng đa cấp chấm dứt tại địa phương tính đến thời điểm tháng 8.2023

II. Thông Báo

4. Thông báo về việc chi trả quyền lợi chương trình du lịch Bali

5. Thông báo chi trả bổ sung hoa hồng khởi động nhanh

6. Thông Báo Quy Đổi Phần Thưởng Chương Trình Du Lịch Bali

7. Thông Báo Cập Nhật Mẫu Bao Bì SunBreeze

8.Thông Báo Thay Đổi VAT

9. Thay đổi Chương Trình Đào Tạo Cơ bản

10. Thông Báo Cập Nhật Giấy Phép Bán Hàng Đa Cấp

11. Thông báo các sản phẩm đang bán

12. Thông Báo Thay Đổi VAT 10% từ ngày 01.01.2023

13. Đơn Đặt Hàng (Order form mới)

14. Thông báo thay đổi thông tin danh mục hàng hóa MLM áp dụng từ 20.5.2023

15. Thông báo nhắc nhở IBO tuân thủ quy tắc hoạt động

16. Danh mục hàng hóa MLM áp dụng từ 20.5.2023

17. Thông báo thay đổi VAT áp dụng từ 01.07.2023 đến 31/12/2023

18. Thông báo thay đổi stick pack Trà Fortune Delight và Vitadophilus

19. Thông báo thay đổi địa chỉ NSX năm 2022

20. Thông báo VAT cho IBO

III. Bản Tin Nội Bộ

1. Thông tin về việc xử lý vi phạm tại Công ty đến thời điểm hiện tại