Bảo hành

1. PHẠM VI BẢO HÀNH

Quy định bảo hành Hàng hóa của Sunrider Việt Nam là 14 ngày kể từ ngày mua hàng. Tuy nhiên, Sunrider Việt Nam có quyền từ chối bảo hành nếu sản phẩm Sunrider Việt Nam được sử dụng không đúng hướng dẫn; bảo quản không hợp lý; hoặc do bất cẩn, sử dụng sai, Hàng hóa hư hại do tai nạn hoặc do thay đổi bởi bên thứ ba. Yêu cầu bảo hành được cho là hợp lệ khi một thông báo yêu cầu bảo hành bằng văn bản được gửi đến và Sunrider Việt Nam nhận được kịp thời trong thời gian được quy định. Sunrider Việt Nam, tùy thuộc quyền quyết định của mình, sẽ tiến hành đổi sản phẩm lỗi hoặc hoàn lại theo giá mua dựa theo những điều khoản Hoàn Trả Hàng hóa được qui định trong Quy Tắc Hoạt Động này. Phương thức đổi hàng hoặc hoàn tiền được nêu ở đây là chính sách bảo hành duy nhất được áp dụng tại Sunrider Việt Nam.

Quy trình bảo hành

  1. Sunrider Việt Nam cam kết thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ bảo hành Hàng hóa đối với các Hàng hóa được bảo hành theo Điều 21 Luật Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng.
  2. Theo quy định về bảo hành Hàng hóa, các NPP có trách nhiệm nhận và giao lại những Hàng hóa bị hỏng cho Sunrider Việt Nam hoặc Khách Hàng có thể trực tiếp đến Sunrider Việt Nam để được bảo hành từ Sunrider Việt Nam.
  3. Sunrider Việt Nam chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng Hàng hóa bán cho Khách Hàng đúng với thông tin đã công bố. NPP có trách nhiệm cung cấp các thông tin về chất lượng đúng với thông tin mà Sunrider Việt Nam cung cấp. Trong trường hợp có khiếu nại về chất lượng Hàng hóa, NPP có trách nhiệm thông báo với Sunrider Việt Nam ngay lập tức khi nhận được khiếu nại này.

Khi nhận Hàng hóa, NPP phải kiểm tra Hàng hóa nhằm đảm bảo đủ số lượng và bao bì còn nguyên vẹn. Sunrider Việt Nam không chịu trách nhiệm với lỗi của các Hàng hóa mà không do lỗi của Sunrider Việt Nam.

2. MIỄN TRỪ BẢO HÀNH VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Chính sách bảo hành trên đây là chính sách bảo hành duy nhất được quy định và chính thức áp dụng tại Sunrider Việt Nam. Không có bất cứ chính sách bảo hành nào khác. Phương thức duy nhất về việc đổi hàng hoặc hoàn tiền được qui định và được chấp nhận thay cho bất kỳ nghĩa vụ, trách nhiệm của Sunrider Việt Nam hoặc các công ty của Sunrider Việt Nam, hoặc của quản lý, giám đốc, cổ đông, thành viên, đối tác, đại lý, hoặc người lao động của Sunrider Việt Nam, bất kể nguyên do có hay không từ sự sơ suất của Sunrider Việt Nam hoặc các công ty của Sunrider Việt Nam, hoặc của quản lý, giám đốc, cổ đông, thành viên, đối tác, đại lý, hoặc người lao động của Sunrider Việt Nam. Sunrider Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm do cách sử dụng sai, sử dụng nhầm lẫn, không đúng hướng dẫn sử dụng hoặc không có năng lực hành vi khi sử dụng Hàng hóa Sunrider Việt Nam.