Bảo hành

I. PHẠM VI BẢO HÀNH

Quy định bảo hành sản phẩm của Sunrider là 14 ngày kể từ ngày mua hàng. Tuy nhiên, Sunrider có quyền từ chối bảo hành nếu sản phẩm Sunrider được sử dụng không đúng hướng dẫn; bảo quản không hợp lý; hoặc do bất cẩn, sử dụng sai, sản phẩm hư hại do tai nạn hoặc do thay đổi bởi bên thứ ba. Yêu cầu bảo hành được cho là hợp lệ khi một thông báo yêu cầu bảo hành bằng văn bản được gởi đến và Sunrider nhận được kịp thời trong thời gian được quy định. Sunrider, tùy thuộc quyền quyết định của mình, sẽ tiến hành đổi sản phẩm lỗi hoặc hoàn lại theo giá mua dựa theo những điều khoản Hoàn Trả sản phẩm được qui định trong Cẩm Nang Kinh Doanh Sunrider.

Phương thức đổi hàng hoặc hoàn tiền được nêu ở đây là chính sách bảo hành duy nhất được áp dụng tại Sunrider.

Quy trình bảo hành

1. Sunrider cam kết thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ bảo hành Sản Phẩm đối với các Sản Phẩm được bảo hành theo Điều 21 Luật Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng.

2. Theo quy định về bảo hành Sản Phẩm, các NPP có trách nhiệm nhận và giao lại những Sản Phẩm bị hỏng cho Sunrider hoặc Khách Hàng có thể trực tiếp đến Sunrider để được bảo hành từ Sunrider.

3. Sunrider chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng Sản Phẩm bán cho Khách Hàng đúng với thông tin đã công bố. NPP có trách nhiệm cung cấp các thông tin về chất lượng đúng với thông tin mà Sunrider cung cấp. Trong trường hợp có khiếu nại về chất lượng Sản Phẩm, NPP có trách nhiệm thông báo với Sunrider ngay lập tức khi nhận được khiếu nại này. Khi nhận Sản Phẩm, NPP phải kiểm tra Sản Phẩm nhằm đảm bảo đủ số lượng và bao bì còn nguyên vẹn. Sunrider không chịu trách nhiệm với lỗi của các Sản Phẩm mà không do lỗi của Sunrider.

II. MIỄN TRỪ BẢO HÀNH VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Chính sách bảo hành trên đây là chính sách bảo hành duy nhất được quy định và chính thức áp dụng tại Sunrider. Không có bất cứ chính sách bảo hành nào khác, dù là nhấn mạnh hoặc được ám chỉ, kể cả bất cứ nội dung bảo hành được ám chỉ về khả năng bán được hoặc sự phù hợp đối với mục đích cụ thể áp dụng cho sản phẩm Sunrider. Phương thức duy nhất về việc đổi hàng hoặc hoàn tiền được qui định và được chấp nhận thay cho bất kỳ nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi, yêu cầu hoặc phương thức trong qui định, hợp đồng, hoặc trách nhiệm nghiêm ngặt của Sunrider hoặc các công ty của Sunrider, hoặc của quản lý, giám đốc, cổ đông, thành viên, đối tác, đại lý, hoặc người lao động của Sunrider, bất kể nguyên do có hay không từ sự sơ suất của Sunrider hoặc các công ty của Sunrider, hoặc của quản lý, giám đốc, cổ đông, thành viên, đối tác, đại lý, hoặc người lao động của Sunrider. Sunrider sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất bất ngờ, đặc biệt, gián tiếp, do một hậu quả, do sự trừng phạt hoặc cảnh cáo phát sinh từ bất kỳ lỗi gì của bất kỳ sản phẩm nào của Sunrider, hoặc từ cách sử dụng sai, sử dụng nhầm lẫn hoặc không có năng lực hành vi khi sử dụng sản phẩm Sunrider.