Chính sách đổi trả hàng

QUY TRÌNH TRẢ LẠI, MUA LẠI HÀNG HÓA

 1. Chính sách hoàn trả Hàng hóa.

NPP có quyền trả lại hàng hóa đã mua từ Sunrider Việt Nam trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận hàng. Hàng hóa trả lại phải đáp ứng các điều kiện sau:

(1)  Hàng hóa phải còn mới, chưa sử dụng và còn nguyên vẹn bao bì, tem, nhãn Hàng hóa;

(2) Kèm theo hóa đơn mua số hàng hóa được yêu cầu trả lại.

Trước khi trả lại sản phẩm, NPP phải thông báo với Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng để được hướng dẫn cách thức xử lý hoàn trả Hàng hóa và yêu cầu cấp một Mã số Trả Hàng để trợ giúp xử lý Hàng hóa khi sự hoàn trả hợp lệ.

Sunrider Việt Nam chỉ nhận lại Hàng hóa khi NPP đã nhận được Mã Trả Hàng, mã này được cấp cho NPP sau khi Đơn đề nghị trả hàng được chấp thuận.

Khi đóng gói hàng trả, NPP phải viết đầy đủ họ tên và địa chỉ của mình lên trên mặt kiện hàng hoàn trả. Kiện hàng trả hợp lệ bao gồm:

 1. Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả được điền đầy đủ thông tin;
 2. Hàng hóa phải còn mới, chưa sử dụng và còn nguyên vẹn bao bì, tem, nhãn Hàng hóa;
 3. Bản sao hóa đơn hoặc số hóa đơn; và
 4. Mã số Trả Hàng.

Nếu người trả lại hàng là một người tiêu dùng không phải là NPP của Sunrider Việt Nam, kiện hàng trả hợp lệ cũng sẽ bao gồm thêm những chứng từ sau:

 1. Biên nhận có họ tên, địa chỉ, ngày giao dịch, số điện thoại của người mua và NPP được ký xác nhận bởi cả hai bên người mua và NPP;

Sunrider Việt Nam sẽ mua lại các Hàng hóa được hoàn trả hợp lệ với giá không thấp hơn 90% tổng số tiền mà NPP/ người tiêu dùng (Sau đây gọi chung là “Người trả hàng”) đã trả để nhận được Hàng hóa đó.

Bất kỳ khoản hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác đã trả cho NPP tính trên giá mua của Hàng hóa hoàn trả sẽ được trừ vào số tiền hoàn trả. Sunrider Việt Nam có quyền giảm trừ doanh số tính thưởng CV của NPP tương ứng trên Hàng hóa hoàn trả. Đồng thời Sunrider sẽ khấu trừ hoa hồng và doanh số tính thưởng CV của các NPP tuyến trên dựa trên hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác mà Sunrider Việt Nam đã thanh toán trước đây trên khoản mua của Hàng hóa hoàn trả.

Trường hợp hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp chấm dứt, Sunrider Việt Nam sẽ mua lại hàng hóa đã bán cho NPP theo quy định tại Mục VI.D Phần 2 Quy Tắc Hoạt Động này.

 1. Quy trình hoàn trả Hàng hóa
 • Trong trường hợp không hài lòng về Hàng hóa đã mua vì bất kỳ lý do gì, NPP/ người tiêu dùng có quyền gửi Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Hàng Hóa tới Sunrider Việt Nam theo hướng dẫn trên đây.
 • Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn trả, Sunrider Việt Nam và Người trả hàng sẽ thực hiện thủ tục mua lại hàng. Theo đó, Người trả hàng tiến hành bàn giao hàng hóa hoàn trả cùng với tài liệu theo yêu cầu, Sunrider Việt Nam tiến hành kiểm tra lại hàng hóa và nhận lại hàng nếu hàng hóa trả lại đáp ứng các điều kiện hoàn trả trên đây. Sunrider Việt Nam thông báo số lượng hàng hóa đạt điều kiện hoàn trả và lý do từ chối việc hoàn trả đối với số hàng hóa không đạt điều kiện hoàn trả.
 • Sunrider Việt Nam và NPP thống nhất số tiền Sunrider Việ t Namsẽ thanh toán lại cho Người trả hàng phù hợp với Chính sách hoàn trả hàng hóa trên đây.
 • Trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày hai bên thống nhất về số tiền hoàn trả, Sunrider Việt Nam sẽ thực hiện việc thanh toán cho Người trả hàng.